آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

بهداشت معدنکاران

آیین نامه بهداشت معدنکاران
  • 21 فوریه 2023

آیین نامه بهداشت معدنکاران

١ - مقدمه‌ آیین نامه بهداشت معدنکاران آیین نامه بهداشت معدنکاران ،رهنمودهاي ایمنی‌، بهداشــتی‌ و محیط‌ زیستی‌  شامل‌ اســناد مرجع‌ فنی‌ به‌ همراه مثال هاي ویژه اي در زمینه‌ تجربه‌ هاي بین‌ المللی‌ در صنعتی‌ خاص می‌ باشند و در واقع‌ ...