آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

آموزش ایزوگام به زبان ساده

آموزش ایزوگام به زبان ساده

آموزش ایزوگام

آموزش ایزوگام نمودن سطوح یا بام خانه ها را با خواندن این مقاله می توانید یاد بگیرید، در بخشـی از کار ایزوگام  ، تشـخیص این موضوع اسـت که می توان به سـادگی مشـکل را برطـرف کـرد یا بایـد آن را به یک متخصص سـپرد.


 گاهی کارهای سـاده ای وجـود دارنـد کـه می تـوان انجـام داد؛ امـا برخـی از کارهـا بـه متخصـص نیاز دارنـد و بهتـر اسـت قبـل از انجام هـر کاری بـا بزرگترها مشـورت كرد.


نم‌نم‌ باران‌ و‌ برف‌خوب‌ اســت،‌ اما‌ نه‌ توی‌ اتاق!‌ زمستان‌ است‌ و‌ زیبایی‌هایش.‌ شاید‌ شما‌  زمســتان‌ را‌ دوست‌ داشته‌ باشید‌ و‌ برف‌ و‌ بارانش‌ را،‌ اما‌ هیچ‌ کس‌ چکه سقف‌ اتاق‌ را‌ دوست‌ ندارد.‌


قدیم‌ها‌-‌به‌ویژه‌ در‌ روستاها‌–‌نزدیک‌ زمستان‌ که‌ می‌شد،‌پشت‌ بام‌ خانه‌هایشان‌ را‌ با‌ لایه‌های‌ کلفت‌ «کاه گل»‌ می‌پوشاندند‌ تا‌ از‌ نفوذ‌ باران‌ و‌ برف‌ به‌ سقف‌ خانه‌ جلوگیری‌ کنند.‌ البته‌ هنوز‌ هم‌ در‌ بســیاری‌ از‌ روستاها،‌این‌ کار‌ رواج‌ دارد،‌اما‌ باید‌ هر سال‌ تکرار‌ شود،‌چون‌ کاه گل‌ زیاد‌ دوام‌ ندارد.


بعدها‌ از‌«قیرگونی»‌ (قیر+گونی)‌ استفاده‌ شــد‌ و‌ بعد‌ از‌ آن‌ هم،‌یعنی‌ از‌ حدود‌ سه‌ دهه پیش،‌ایزوگام‌ آمد‌ و‌ حریف‌ قدرتمند‌ قیرگونی‌ شد؛‌ چون‌ هم‌ آماده‌ سازی‌ و‌ نصب‌ آن‌ بسیار‌ راحت از‌ قیرگونی‌ است‌ و‌ هم‌ آلودگی،‌زحمت‌ و‌مشکل کمتری‌ دارد.


نه! اشــتباه نکنید! قرار نیســت یک پشت بام وسیع گام‌ دوم یا یک اســتخر بزرگ را ایزوگام کنیــم؛ این کار، هم پردردسر است و هم تجربه زیادی می طلبد.


ما همین که بتوانیم از نفوذ آب به سقف خانه جلوگیری کنیم وجلــوي بزرگترها افتخار كنیــم، کار بزرگی تحت نظــارت بزرگترها و با کرده ایــم؛ البته حتما ً باید یک نفر مراقب ما، در این کار حتما باشد تا دسته گل به آب ندهیم، چون به دقت زیادی نیاز دارد و باید با شش دانگ حواسمان کار کنیم.


ایــزوگام انواع متفاوتی دارد:


 ســاده، طــرح دار و … نوعی از ایــزوگام هم هســت که روی آن لایه نازکی از  جنس آلومینیوم وجود دارد و معمولا برای عایق کردن پشت بام و دیوارهای بیرونی ساختمان (در مناطق پر باران) از آن اســتفاده می کننــد.


 ولی زیاد ســخت نگیرید! می توانیم از هر نوع ایزوگام که در دســترس بود استفاده کنیم، چون کار راه انداز هستند.


ابتدا ســر سیلندر گاز یا کورة دســتی را به شــیلنگ متصل و با بست مخصوص محکم می کنیم.

سر دیگر شیلنگ را با اســتفاده از »سرشیلنگ مهره دار« به کپســول گاز (از گاز پیک نیک هم می توان استفاده کرد) متصل، و محل اتصال شیلنگ و سرشیلنگ را هم با بست مخصوص محکم می کنیم. (هر نوع کپســولی سرشیلنگ مخصوص خود را نیاز دارد).


ایــزوگام را در اندازه های مــورد نیاز برش می زنیم  .


در اندازه گیری حتما  باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم:

 

ـ اگــر می خواهیــم بخشــی از ایزوگام آسیب دیده را ترمیم کنیم، همیشه مقداری بیشــتر از میــزان آســیب دیده را در نظر می گیریم. برای مثال، ایزوگام پشت بام خانه ما به دلیل فرسودگی یا برخورد یک جسم سخت، به اندازه یک سکه سوراخ شده است، ولی آیا من باید به اندازه همان یک ســکه را ترمیم کنم؟ جواب منفی است.


من برای این کار یک مربع به طول ضلع 20سانتی متر از ایزوگام درنظر می گیرم.

چگونه ایزوگام کنیم

ـ اگر می خواهیم پشــت بام را به طور کامل ایزوگام کنیم لازم است، حتما ایزوگام را تا روی دیوارهــای اطراف امتداد بدهیم (حداقل 25 سانتی متر از طول و 15سانتی متر از عرض). همچنین اگر پشت بام دیوار ندارد یا به اصطلاح نامحصور است، لازم است ایزوگام را چندسانتی متر به طرف پایین امتداد بدهیم تا هــم از نفوذ آب جلوگیری شــود و هم اینکه لبه های ایزوگام برنگردد، کنده نشود و در جای خود محکم بماند.


دو‌ نکته بسیار‌ مهم:

 

1 .سرشــیلنگ حتما باید واشر سالم داشته باشد تا از نشت گاز جلوگیری کند.

2 .محل اتصالات (کپسول به سرشیلنگ ، سرشیلنگ به شیلنگ و شیلنگ به سرپیك) را با کف صابون امتحان می کنیم که نَشتی نداشته باشــند. (هرگز از شلعه برای این کار استفاده نمی کنیم،چون در صورت وجود نشتی، موجب آتش سوزی خواهد شد).


عایق های حرارتی از جمله »ایزوگام«، روی ســطح های صیقلی، مثل سرامیک، کاشی،موزائیک و فلز، خوب نمی چسبند و بنابراین براي این موارد گزینه مناسبی نیستند.


حالا با در نظر گرفتن تمام نکات قبل آماده ایم که کار را شروع کنیم:

 

اولین برش ایزوگام را با دقت لوله می کنیم.آموزش ایزوگام

کوره را روشن می کنیم و محل مورد نظر و ایــزوگام را به طور یکنواخت و با دقت حــرارت می دهیم. زمانی که ایزوگام شروع به ذوب شدن کرد، آن را آرام و با دقت به محل می چسبانیم.


چند‌ نکته مهم:


  این کار بــه صبر، حوصله و دقت نیاز دارد، گاهی باید ســانتی متر به سانتی متر پیش روی کنیم.

  اگر ایزوگام را کمتر از میزان لازم حرارت بدهیم، چسبندگی لازم را نخواهد داشت و اگر بیش از اندازه حرارت بدهیم، ذوب خواهد شد، از شکل و قیافه خواهد افتاد و چروک خواهد خورد.


  ابتدا کف را ایزوگام می کنیم و بعد به سراغ لبه ها می رویم (لبه هایی که قرار است به دیوار نصب شوند یا از لبه پشت بام پایین بروند). ایزوگام را حرارت می دهیم و لبه انتهایی را با اســتفاده از یک کاردک بنایی، کاردک فلزی و یا وســیله مناسب دیگری به دیوار می چسبانیم.


حالا ما یک رول از ایزوگام را چسبانده ایم و باید به سراغ رول های بعدی برویم، اما نکته خیلی مهمی را در نظر داریم؛ اینکه قطعات باید مقداری روی هم از عرض ایزوگام حتما قرار بگیرند (حداقل 7 تا 10 سانت).

بنابراین رول بعدی را می چسبانیم و لبه محل اتصال ایزوگام ها را با استفاده از کاردک تسطیح می کنیم.


کار مــا تقریبا ً تمام شــده ولی برای اطمینــان بیشــتر یک بار بــا دقت محل های اتصــال ایزوگام ها به روی
یکدیگر، درزهــا و لبه ها، به خصوص لبه هایــی را کــه روی دیــوار قرار گرفته اند، کنترل می کنیم. می دانیم کــه آب، قدرت نفوذ زیــادی دارد و از کوچک ترین منفــذ نفوذ می کند.


بنابراین لبه های روی دیوار را با دقت بیشتری کنترل می کنیم و اگر متوجه شدیم که منفذی وجود دارد، با کوره حرارت می دهیم و می چسبانیم .


باز‌ هم‌ چند‌ نکته مهم در :

 شیلنگ باید قدری بلند باشد تا فاصله ایمنی با کپسول گاز رعایت شود.


 در طول کار دائم مراقبت می کنیم که شیلنگ، زیر کپسول گاز و یا زیر دســت و پا نماند، چون ممکن اســت سوراخ و یا پاره شود.


 دقت می کنیم که شیلنگ در معرض شعله قرار نگیرد. در آموزش ایزوگام برای همین دوباره تأکید می کنم که بهتر است در طول کار، یک آدم حواس جمع کنارمان باشد و به کار نظارت کند.

برای مطالعه مقاله دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی معادن لطفا بر روی لینک کلیک کنید.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.