آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

کاهش گرانروي، شکست حرارتی، قیر، ویسکوزیته، شرایط عملیاتی.

کاهش گرانروی قیر
  • 8 آگوست 2022

کاهش گرانروی قیر

مقدمه: کاهش گرانروی قیر فرآیندهاي شکست حرارتی (کاهش گرانروی قیر) روشهاي قابل توجهی براي تبدیل خوراكهاي سنگین هسـتند . افـزایش میـزان مصرف انرژي در جهان، کاهش منابع انرژي تجدیدپذیر و مسائل زیست محیطی سبب توجه بیشتر به ارتقـاء نفتهاي سنگین ...