آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قیر معدنی،باستان،درمان با قیرمعدنی،تاریخ قیر معدنی،

قیر معدنی در تاریخ ایران باستان:

قیر معدنی در تاریخ ایران باستان:

قیر معدنی در تاریخ کهن ایرانیانقیر معدنی در تاریخ ایران باستان:  از جمله موادی است که در باستان ایرانیان با آن آشنایی دارند و نقش مهمی در بازشناسی تاریخ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره باستان داشته اند. به استناد ...