آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

قیر معدنی،باستان،درمان با قیرمعدنی،تاریخ قیر معدنی،

قیر معدنی در تاریخ ایران باستان:

قیر معدنی در تاریخ ایران باستان:

قیر معدنی در تاریخ کهن ایرانیان: مطالعات باستان شناسی قیر معدنی ،نقشی مهم در بازشناسی تاریخ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره باستان دارد. به استناد متون مقدس ایران باستان، واژه نفت از کلمة پنتا در اوستا مشتق شده است. ...

Call Now Button