آدرس:

گیلان غرب کیلومتر 26 جاده قصر شیرین

تلفن:

09188346219-09186802060

تولید قیر،قیر

تولید قیر و فرآیند آن:
  • 22 ژانویه 2023

تولید قیر و فرآیند آن:

فرآیند تولید قیر: مراحل تولید قیر به شرح زیر می باشد. برای تولید قیر از دو فرآیند به صورت ناپیوسته و پیوسته استفاده می شود فرآیند ناپیوستهProcess Batch در این فرآیند برج ھوادھی با حجم معین از خوراک پر می ...